iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

[ข้อมูลเกม] สกิล Wizard แปล English


รูปสกิล          ชื่อสกิล                 ระดับ          หมวดหมู่(Active,Passive)  การยืมสกิล           ความหมาย




*หมวดหมู่ สีแดงคือกดใช้,สีเขียวคือสกิลติดตัว
**การยืมสกิล O ได้ , X ไม่ได้
เครดิต http://ds.inven.co.kr

กลับไปยังรายกระดาน
ÓÅ¿áÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | ºÃ¿´µÄµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕßÂÛ̳ | ·òÆ޳ɳ¤ÈÕ¼Ç | ¸ßÇåµçÓ° | ¸ãЦͼƬ | º£ÔôÍõÂÛ̳ | ÍÁ¶¹ÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | QvodµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕß